Нові надходження

Перейти на сторінку назад

Надходження літератури з 26.11.2012 р. по 30.11.2012 р.

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

60 Г68
Гордієнко К. Д. Діловодство в роботі секретаря : практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. - 4-те вид., стер. - К. : КНТ, 2012. - 304 с.
Видання присвячене питанням ведення діловодства секретарем керівника підприємства (установи, організації). Наводяться правила, а також приклади оформлення організаційно-розпорядчої та іншої управлінської документації. Для практичних працівників, учнів навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться різноманітними аспектами ведення діловодства. Докладніше
Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65 В75
Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. зкл. / О. С. Воронко; Н. П. Штепа. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 279 с.
Посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Економічний аналіз». У ньому висвітлені теоретичні основи економічного аналізу, зокрема технічні прийоми і методи аналітичних досліджень, обґрунтування управлінських рішень щодо пошуку внутрішніх невикористаних резервів. Подається методика аналізу виробничої програми підприємства та основних чинників, що забезпечують ефективність його діяльності: трудових ресурсів, предметів та засобів праці. Розглянуті питання аналізу собівартості продукції та витрат на виробництво, фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Окрема тема присвячена аналізу торгівельних підприємств. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 Г70
Городня Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня;
А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
Розглядаються теоретичні та практичні аспекти економіки туристичних підприємств та комплекс економіко-математичних моделей задач і методів їх розв'язування, які спрямовані на підвищення якості прийняття рішень в управлінні діяльністю туристичного підприємства. У доступній формі розглянуті питання використання алгоритмів розв'язування моделей задач оптимізації, які зустрічаються в туристичній індустрії. Наведено низку конкретних прикладних задач планування та управління процесами туристичної галузі. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

20 М65
Мислюк О. О. Основи хімічної екології : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. О. Мислюк. - К. : Кондор, 2012. - 660 с.
Курс "Основи хімічної екології" спрямований на формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності геосистем до самоочищення і самовідновлення. У навчальному посібнику детально розглядаються природні і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації хімічних сполук природного та антропогенного походження в різних сферах Землі, дається характеристика основних забруднюючих речовин, загальні підходи до вивчення екологічного стану територій та ін. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного розділу наводяться питання для самоперевірки. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

74.58 С24
Свістельник Ірина Інформаційна культура студента: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Ірина Свістельник. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи інформаційної культури, загальні відомості про традиційні (карткові) та електронні інформаційно-пошукові системи; систему інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту; методику пошуку інформації та аналітичне опрацювання джерел інформації. Призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

67 К65
Конституція України : чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 10 січ. 2012 р. (офіц. текст) / відп. за вип. А. В. Паливода. - К. : Видавець
Паливода А. В., 2012. - 56 с.
Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 А65
Андрушків Б. М. Корпоративне управління : навч. посіб. / Б. М. Андрушків; С. П. Черничинець;
М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Тернопіл. нац. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. - К. : Кондор, 2011. - 528 с.
Метою навчального посібника є узагальнення матеріалів щодо корпоративних структур та організаційно-економічного механізму управління ними, а також запровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими корпоративного управління. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

66 М9
Муковський І. Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб./ І. Т. Муковський; А. Г. Міщенко, М. М. Шевченко. - К. : Кондор, 2012. - 224 с.
Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. Згідно з «Освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в посібнику розглядаються теоретичні засади інформаційно-аналітичної діяльності та основні напрями формування інформаційної та прогностичної культури економістів-міжнародників. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 О-64
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості : підруч./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій ; Т .Л. Мостенська,
І. А. Бойко, І. М. Болотіна та ін.; наук. ред.
Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 492 с.
Підручник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Харчова технологія та інженерія» та відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Економіка і підприємництво». Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 Т44
Тирпак І. В. Основи економіки та організації підприємництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ І. В. Тирпак; В. І. Тирпак, С. А. Жуков;
М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мукачів. держ. ун-т.- К. : Кондор, 2011. - 284 с.
У навчальному посібнику розкриті економічні, організаційні, правові та соціальні основи створення і діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової економіки, заснованих на різних формах власності. В ньому надаються практичні рекомендації з найрізноманітніших питань економіки і організації підприємницької діяльності, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід. Посібник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для аспірантів, слухачів магістратури, коледжів та широкого кола читачів, які прагнуть прилучитися до підприємницької діяльності. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

74 Ж68
Жигірь Вікторія Професійна педагогіка : навч. посіб./ Вікторія Жигірь; Олена Чернєга; [за ред. М.В.Вачевського]. - К. : Кондор, 2012. - 336 с.
Навчальний посібник висвітлює теоретичні, методичні й методологічні основи професійної педагогіки. У посібнику розкриваються основні проблеми сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, вищої та додаткової): тенденції розвитку, зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, підготовка висококваліфікованого фахівця XXI ст. і виховання його гармонічної, креативної й гуманної особистості. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.04 С13
Савченко В. Ф. Регіональна економіка : навч. посіб. / В. Ф. Савченко. - К. : Кондор, 2012. - 339с.
Навчальний посібник ґрунтовно досліджує та пропонує до вивчення питання, які характеризують регіональну економіку України і рекомендовані Міністерством освіти і науки у відповідній навчальній програмі. Особлива увага звертається на теоретичні складові економіки регіонів, розміщення продуктивних сил, регіональну економічну політику держави, природний та трудоресурсний потенціал, промисловий розвиток, охорону навколишнього середовища. Докладніше


Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 О-66
Орликовський М. О. Самоменеджмент : практикум: терміни, практ. завдання та ситуації: навч. посіб. / М. О. Орликовський; Г.В.Осовська, В. І. Ткачук. - К. : Кондор, 2012. - 410 с.
У навчальному посібнику «Самоменеджмент: практикум» представлено терміни, ділові та психологічні тести, ситуаційні задачі, кейси, ділові ігри, практичні завдання, які можуть бути використані в навчальному процесі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку студентів за спеціальностями «Менеджмент організацій» та «Менеджмент ЗЕД». Посібник також може використовуватися при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також в системі підвищення кваліфікації та для удосконалення професійної майстерності практикуючих менеджерів та викладачів. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

3 А65
Андреєва О. А. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Андреєва; Г. В. Цеменко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Кондор, 2012. - 360 с.
Подано уявлення про шкіряно-хутрову сировину та її ресурси, класифікацію, хімічний склад і будову шкур в залежності від походження та умов розвитку тварин. Розкрито вплив способу життя, утримування, забою, смерті тварин та знімання шкур на якість сировини; розглянуто посмертні зміни шкур під впливом автолізних та бактеріальних процесів, основи первинної обробки, дефекти, стандартизацію, сортування, приймання, зберігання, пакування і транспортування шкіряно-хутрової сировини, товарознавство окремих її видів. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

81.2Укр П43
Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підруч. / Л. Г. Погиба;
Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2012. - 350 с.
Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України "Українська мова за професійним спрямуванням" для вищих навчальних закладів, укладено цей підручник з метою допомогти викладачам і студентам (курсантам, слухачам) удосконалити навички у володінні усним і писемним фаховим мовленням, набути знання і вміння у користуванні різними стилями літературної мови. Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних робіт, тести. Докладніше

далі

Перейти на сторінку назад