Нові надходження

Перейти на сторінку назад

Надходження літератури з 03.12.2012 р. по 07.12.2012 р.

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 Б86
Бочко О. Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери : навч. посіб. /
О. Ю. Бочко; В. Ф. Проскура; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Мукачів. держ. ун-т. - К. : Кондор, 2012. - 218 с.
У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні, практичні особливості процесу планування діяльності підприємств різних галузей невиробничої сфери в умовах сучасної ринкової економіки України. Для студентів вищих навчальних закладів і коледжів, фахівців підприємств різних галузей, підприємців, аспірантів, магістрів, які вивчають економічні та управлінські дисципліни. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

74 Ш37
Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. М. Шевців. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 246 с.
У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної діяльності, технології, методи і форми роботи з девіантними і обдарованими дітьми та молоддю, неблагополучними сім'ями, групами, підлітковими та молодіжними об'єднаннями; подаються шляхи подолання конфліктних і кризових ситуацій; висвітлюється організація соціально-педагогічної роботи соціального педагога в системі освіти України.Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 Ч-46
Череп А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А. В. Череп; А. В. Сучков. - К. : Кондор, 2011. - 334 с.
В навчальному посібнику розглядається сучасні принципи, механізм, методи і моделі стратегічного управління. Особлива увага приділена вивченню системи економічних і організаційних механізмів стратегічного управління; методів розробки і вибору конкретних стратегій в системі стра¬тегічного управління; процедур планування реалізації стратегії в конкретних умовах господарювання. Навчальний посібник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, аспірантам і викладачам вузів, а також буде корисний керівникам, менеджерам підприємств, які займаються питаннями стратегічного розвитку і зацікавлені в успішній їх роботі.Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

60 С12
Савельєва В. С. Організаційна поведінка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Савельєва; О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи організаційної поведінки. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі організаційної культури, досліджуються фактори й цінності, що впливають на становлення організаційної поведінки. Обґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації організаційної поведінки на виробничому підприємстві. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

67 М64
Мироненко І. В. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / І. В. Мироненко. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
В даному навчальному посібнику викладено викладені основні теоретичні та нормативні положення з курсу «Міжнародне приватне право». Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. Докладніше
Ресурси бібліотеки - Нові надходження

83.3Укр Ч-20
Чарівний промінець. 1-5 класи : хрестоматія для позакл. і сімейного читання / уклад.
С. М. Заготова; іл. О. І. Альбрехт. - Донецьк : БАО, 2011. - 192 с.: іл.
Перед вами книжка для читання, яка подарує вашій дитині чимало приємних хвилин. Твори, що увійшли до хрестоматії, навчать дитину бути доброю та чесною, поважати старших, лю¬бити Батьківщину, берегти природу. На сторінках видання представлені загадки, прислів'я та приказки, а також вірші та проза вітчизняних авторів.Матеріали книжки можуть бути використані для роботи в класі. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

83 Л63
Лісовський П. М. Суспільна риторика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2012. - 244 с.
На міждисциплінарному рівні розглядаються актуальні засади суспільної риторики в сучасному інформаційному світі. Значну увагу приділено характерним особливостям юридичного та військово-патріотичного мовлення, зокрема питанням патріотичного виховання молоді як запоруки якості освіти. Розраховано на студентів, слухачів і викладачів гуманітарних спеціальностей та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами суспільної риторики. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

88 Г52
Главацька Ольга Основи самовиховання особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Главацька; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2012. - 206 с.
Навчально-методичний посібник написаний згідно з вимогами організації навчального процесу в кредитно-трансферній системі. У посібнику міститься програма навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кредити, змістові модулі, розрахунок бюджету часу на лекції, семінарські та лабораторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, список основної та додаткової літератури, критерії оцінювання знань та умінь. У теоретичній частині посібника пропонується ґрунтовний виклад основних питань лекційного курсу. У практичній частині подано план семінарських занять, розкриті мета та завдання лабораторних занять.Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

65.2/4 С44
Скопень М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Скопень; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2005. - 302 с.
Викладені теоретичні аспекти, практика розв'язування задач з використання інформаційних технологій в умовах господарської діяльності підприємств готельного та туристичного бізнесу на базі таких сучасних пакетів програм, як "Microsoft Office 2000" або " Microsoft Office ХР" в середовищі Windows (98, Millennium, 2000 Prof., ХР). Розрахований на студентів першого та другого курсу спеціальностей „Туризм", „Готельне господарство", „Облік і аудит", „Економіка підприємства", „Маркетинг" усіх форм навчання вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну „ Інформатика та комп' ютерна техніка". Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

3 К63
Комерційне товарознавство : навч. посіб. /
В. А. Павлова, Г. А. Рижкова, Л. А. Гончар [та ін.]. - К. : Кондор, 2012. - 286 с.
У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано навчальний матеріал щодо теоретичних основ товарознавства, основ дослідження властивостей і якості товарів, сертифікації, метрології, стандартизації споживчих товарів, класифікації та характеристики асортименту продовольчих і непродовольчих товарів; класифікації, стандартизації тари для продовольчих і непродовольчих товарів та особливості їх пакування, основ ідентифікації і фальсифікації товарів. Призначено для студентів вищих навчальних закладів нетоварознавчих напрямів підготовки, слухачів післядипломного навчання, спеціалістів-практиків.Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

74.58 Д53
Дмитрук С. В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навч. посіб. / С. В. Дмитрук;
О. Ю. Дмитрук. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.
У навчальному посібнику конкретизовано соціально-педагогічні технології, які були апробовані при організації педагогічного експерименту із застосування туристських ігор як засобу розвитку креативності студентської молоді в умовах дозвілля і на основі яких вироблено відповідні методичні настанови й рекомендації. Головний акцент зроблено на організаційно-виконавчому аспекті активних туристських програм, який вимагає від викладача-координатора туристських ігор наукової ерудиції, професіоналізму, досвіду, комунікативної компетентності, організаторських здібностей тощо. Докладніше

Ресурси бібліотеки - Нові надходження

74.26:83Укр Т51
Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /
Г. Л. Токмань. - К. : Академія, 2012. - 312с.
Школа покликана виховати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шлях до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української літератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо викладання її в середній школі. На розкритті цих теоретичних і прикладних питань зосереджений пропонований підручник. Докладніше

Перейти на сторінку назад